Izvještaj za banku

Modul  je napravljen na osnovu kreditnih zahtjeva banaka i tablica u kojima se traži posebna struktura potraživanja i obveza te je namijenjen za računovodstvene servise.

Sadrži dvije najkompleksnije tablice koje banka traži prilikom popunjavanja zahtjeva za podizanje kredita; tablice potraživanja od 5 do 10 najvećih kupaca te tablice dugovanja prema 5 do 10 najvećih dobavljača. Za sada su napravljeni izvještaji za Zagrebačku banku, Raiffeisen banku i Erste banku. Omogućeno je kreiranje podatka po kontima koja se proizvoljno upisuju (1200, 1206, 1210.., 2210, 2211,..)